Andelsboligforeningens historie
Skovparken II er en privat andelsboligforening bestående af 16 ensartede boliger på 95 m2 sammenbygget i rækker fra 2 til 5 enheder beliggende i Nyborgs nordlige boligområde "Skovparken" - et veletableret boligområde med masser af grønne fælles områder og med skov og strand som naboer.
Ad åre har skiftende andelshavere benyttet sig af den generelle mulighed for at udvide boligarealet med op til 23 m2. Således er to andelsboliger blevet udvidet i form af grundmurede tilbygninger og en tredje andelsbolig i form af tilbygget udestue. Til halvdelen af andelsboligerne har skiftende andelshavere benyttet sig af den generelle mulighed for opførelse af en enkeltstående carport på op til 20 m2
Foreningen har, som de fleste andelsboligforeninger, der blev etableret i 1980'erne, levet en omtumlet tilværelse. Fra etableringsfasen op gennem tider, hvor det var vanskeligt at omsætte andele og nødtvunget udlejning til den mere etablerede fase, hvor individualismen på boligmarkedet også har sat sine spor i andelsboligforeningerne.
I en periode på et par år har foreningen benyttet sig af et advokatfirma som administrator. Det mest positive der er at sige om den oplevelse er, at det er en lettelse, at administrator er blevet fyret på gråt papir på grund af urent trav. Efterveerne på grund af dennes forsømmelser kæmper bestyrelsen endnu med, men fremtiden ser trods alt lyst og lovende ud og foreningen og dermed andelshaverne sparer en masse penge. En ny vedtægt har set dagens lys, og vi er ved at få styr på den gennem flere år manglende udvendige vedligeholdelse.
Referat af stiftende generalforsamling 10. januar 1983
År 1983 den l0. januar kl. l930 afholdtes stiftende generalforsamling i "Andelsboligforeningen Skovparken II", Nyborg på restaurant Øster Vemb, Mellemgade 18, 58oo Nyborg, hvor der foretoges følgende:
D A G S O R D E N
1. Valg af dirigent.
2. Køb og drift af ejendommen parcel nr. l af matr. Nr. l axn Nyborg markjorder.
3. Stiftelse af andelsboligforeningen.
4. Indmeldelse i andelsboligforeningen.
5. Vedtagelse af vedtægter.
6. Vedtagelse af finansieringsplan, driftsbudget og boligafgift.
7. Valg af bestyrelse, administrator og revisor.
8. Bemyndigelse for bestyrelsen til at erhverve ejendommen samt bemyndigelse til at optage de nødvendige lån i forbindelse hermed.
9. Eventuelt.
ad 1. Som dirigent valgtes advokat Tage Alsted, Kongegade 23, 5800 Nyborg
ad 2. Murermester Niels Kjeld Jensen fremlagde driftsbudget og finansieringsplan, der nøje blev gennemgået og sammenholdt med den beregning af boligafgift og nettoydelse, som er udleveret andelshaverne i forbindelse med indmeldelsen. Finansieringsplan, driftsbudget m.v.er vedhæftet nærværende referat.
ad 3. Dirigenten henledte opmærksomheden på, at andelshaverne ved indmeldelsen i "Andelsboligforeningen Skovparken II" har forpligtet sig til at medvirke til stiftelsen af foreningen, når 12 andele er tegnet. Det er endnu ikke endelig afgjort, hvorvidt foreningen kommer til at bestå af 16 eller 17 andelshavere/boliger. Dirigenten oplyste, at han har fået forevist underskreven indmeldelse fra 12 andelshavere, hvormed betingelserne for stiftel se er til stede.
ad 4. Der var ingen til stede, som ikke allerede var indmeldt i andelsboligforeningen.
ad 5. Dirigenten gennemgik et udkast til vedtægter, der efter en omhyggelig gennemgang blev vedtaget enstemmigt med enkelte korrektioner.
ad 6. Den tidligere drøftede finansieringsplan og driftsbudget herunder boligafgiften vedtoges enstemmigt
ad 7. Som formand for bestyrelsen for en valgperiode på 2 år valgtes enstemmigt Finn Thomsen, Sprotoften 56, 5800 Nyborg. Som yderligere medlemmer af bestyrelsen for en periode af 1 år valgtes Mette Kemp, Møllervangen 167, 5800 Nyborg og Lars Hansen, Knudshovedvej 59, 58oo Nyborg. Som suppleant for en valgperiode af 1 år valgtes Jan Kenneth Petersen, Tårnborg, 5800 Nyborg. Indtil videre og til udgangen af 1983 varetages administrationsopgaverne af bestyrelsen. Som revisor valgtes registreret revisor Kaj Christensen, Kongegade 24, 5800 Nyborg.
ad 8. Generalforsamlingen bemyndigede enstemmigt bestyrelsen til at erhverve ejendommen parcel nr.1 af matr.nr. 1 Nyborg markjorder og underskrive de nødvendige dokumenter i forbindelse med ejendommens erhvervelse og optagelse af de herfor nødvendige lån. Overtagelsesdag aftales nærmere med murmester Niels Kjeld Jensen.
ad 9. Den nyvalgte formand for foreningen anmodede generalforsemlingen om over for den nyvalgte bestyrelse at tilkendegive, hvorvidt der er interesse for, at foreningen lader opføre et fritidshus, eller lade en andelsbolig opføre på den 17. matrikel, således at foreningen kommer til at bestå af 17 andelsboliger/andelshevere. Det blev tydeligt fra de fremmødte tilkendegivet, at der ikke var interesse for at belaste andelshavernes økonomi med opførelsen af et fritidshus.
Kl. 2200 hævedes generalforsamlingen.
Til Toppen